Lejeretssager - forbrugsregnskaber
 
Har du som lejer betalt a conto beløb til forbrug (f.eks. vand, varme eller EL) til din udlejer, men udlejeren har aldrig sendt dig en opgørelse ? eller måske bare en opgørelse som udlejeren selv har lavet uden dokumentation ?
 
I så fald har du gode muligheder for at få dine penge retur. Hvis du f.eks. har betalt kr. 800 pr. måned i a conto, så vil du kunne få kr. 28.800,00 tilbagebetalt fra din udlejer.
 
Har din udlejer ikke udarbejdet f.eks. vand- og varmeregnskab, selv om der er opkrævet acontobidrag hos dig for vand og varme ?
 
Forbrugsregnskab skal iht. lejelovens § 38 som en gyldighedsbetingelse angive, hvor stor en del af udgifterne der påhviler lejeren, og at lejeren kan gøre indsigelse mod regnskabet efter bestemmelserne i lejelovens § 45.
 
Et forbrugsregnskab kan derfor være ugyldigt.
 
Forsinket eller manglende fremsendelse af et gyldigt vandregnskab har de retsvirkninger, som fremgår af LL § 38 og § 45 b, stk. 1.
 
Har din udlejer ikke fremlagt oplysninger af nogen art om størrelsen af forbruget ?
 
Du skal som lejer tillige være opmærksom på at du kan tilbageholde acontobidrag for forbrug i visse situationer, jf. lejelovens § 45 b, stk. 2.
 
Hvis din udlejer ikke har fremlagt oplysninger, der kan belyse udgifterne til vand og varme, så skal du som lejer skal have de samlede acontobidrag tilbagebetalt, jf. lejelovens § 45 a, stk. 2.
 
Du bør endvidere i din sag inddrage en Vestre Landsrets dom, hvor en udlejer blev pålagt at tilbagebetale samtlige acontoydelser til lejeren.
 
Advokat Peter Berling Dincher i Aarhus har stor erfaring i lejeretssager mht. forbrugsregnskaber, så kontakt mig allerede i dag, hvis du vil starte en sag op, f.eks. i Huslejenævnet.

Lejeloven – udvalgte bestemmelser:
 
§ 38
Forbrugsregnskabet skal indeholde oplysning om lejerens andel af de samlede udgifter og om lejerens adgang til at gøre indsigelse, jf. § 45. Regnskabet skal endvidere indeholde oplysning om tidspunktet for udlejerens modtagelse af endelig afregning, hvis regnskabet kommer frem til lejeren efter udløbet af fristen i § 43, 1. pkt. Indeholder regnskabet ikke disse oplysninger, er det ugyldigt.

§ 43
Forbrugsregnskabet, jf. § 37, stk. 1, skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Indeholder regnskabet udgifter vedrørende leverancer fra et kollektivt forsyningsanlæg, jf. § 37, stk. 1, nr. 1 og 2, skal regnskabet være kommet frem til lejerne, senest 3 måneder efter at udlejeren har modtaget endelig afregning fra forsyningsanlægget, hvis dette tidspunkt er senere end fristen efter 1. pkt.
 
§ 45
Lejeren kan skriftligt gøre indsigelse mod de enkelte forbrugsregnskaber, senest 6 uger efter at regnskabet er kommet frem til lejeren. I ejendomme med beboerrepræsentation kan beboerrepræsentanterne på samtlige lejeres vegne gøre indsigelse mod regnskabet, jf. 1. pkt. Indsigelsen skal indeholde oplysning om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes. Udlejeren skal indbringe sagen for huslejenævnet senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis udlejeren ønsker at fastholde sit krav om efterbetaling i henhold til regnskabet.
 
§ 45 a
Har lejeren i henhold til et forbrugsregnskab betalt for lidt i acontobidrag, kan udlejeren kræve tillægsbetaling ved den første lejebetaling, der skal finde sted, når der er forløbet 1 måned, efter at lejeren har modtaget de enkelte forbrugsregnskaber. Overstiger tillægsbetalingen 3 måneders leje, er lejeren dog berettiget til at betale i tre lige store månedlige rater, således at første rate forfalder til det fastsatte tidspunkt for tillægsbetalingen. Fraflytter lejeren, skal tillægsbetaling senest betales på fraflytningsdagen.
Stk. 2. Har lejeren i henhold til et forbrugsregnskab betalt for meget i acontobidrag, skal det for meget betalte tilbagebetales lejeren eller fradrages i første lejebetaling, efter at forbrugsregnskabet er udsendt.
 
§ 45 b
Er forbrugsregnskabet ikke kommet frem til lejeren ved udløbet af den i § 43 nævnte frist, mister udlejeren sin ret til at kræve tillægsbetaling af lejeren.
Stk. 2. Fremsendes regnskabet ikke inden 2 måneder efter den i § 43 nævnte frist, kan lejeren undlade at indbetale acontobidrag, indtil lejeren har modtaget regnskabet og har modtaget et eventuelt for meget betalt bidrag for den afsluttede regnskabsperiode.