Er du blevet opsagt/fyret ? Har du en konflikt med din arbejdsgiver ?

 

Du skal være opmærksom på at du bl.a. har mulighed for at få følgende godtgørelser/betalinger fra din arbejdsgiver:

 

1. Manglende eller mangelfuld ansættelseskontrakt - Godtgørelsen kan udgøre op til 20 ugers løn, jf. ansættelsesbeviselovens § 6, stk. 1.

 

2. Manglende betaling af løn.

 

3. Du har overarbejdet for meget – Det kan give kr. 25.000 i godtgørelse. (Arbejdstiden har oversteget den maksimale arbejdstid på 48 timer i løbet af en 7-dagesperiode).

 

4. Ligebehandlingsloven er blevet overtrådt. Din arbejdsgiver er forpligtet til at stille et chikanefrit miljø til rådighed – Godtgørelsen kan sagtens være på f.eks. 6-9 måneders løn.

 

5. Godtgørelse for usaglig afskedigelse.

 

6. Manglende betaling af løn i opsigelsesperioden.

 

Du kan læse mere om ovenstående punkter nedenfor.

 

 

1. Manglende eller mangelfuld ansættelseskontrakt - Godtgørelsen kan udgøre op til 20 ugers løn, jf. ansættelsesbeviselovens § 6, stk. 1.

 

Efter ansættelsesbeviseloven har en lønmodtager krav på at få udleveret et ansættelsesbevis senest én måned efter at stillingen tiltrådt, jf. ansættelsesbeviselovens § 2, stk. 1, 2. pkt.

 

Et ansættelsesbevis skal indeholde oplysninger om alle væsentlige forhold af betydning for ansættelsen. Dette fremgår direkte af lovens § 2, stk. 2, hvori væsentlige forhold som minimum er:

  1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse,

  2. Arbejdsstedets beliggenhed

  3. Beskrivelse af arbejdet, titel, rang, jobkategori og lignende,

  4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt,

  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse,

  6. Lønmodtagers rettigheder mht. ferie/ferieløn,

  7. Varigheden af lønmodtagers og arbejdsgivers opsigelsesvarsler eller henvisning til reglerne herom,

  8. Lønnen, tillæg, personalegoder, pensionsbidrag mv.

  9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid,

  10. Hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer ansættelsesforholdet.

 

Væsentlige forhold er derudover forhold for ansættelsen, som er anderledes end hvad der ellers følger af lovgivning og overenskomster.

 

Det følger desuden af ansættelsesbevisloven, at arbejdsgiver skal give lønmodtageren skriftlig meddelelse om enhver ændring af arbejdsforholdet senest én måned efter at ændringer er trådt i kraft.

 

Modtager du ikke et ansættelsesbevis, eller er ansættelsesbeviset mangelfuldt, kan du tilkendes en godtgørelse, der kan udgøre op til 13 ugers løn, jf. ansættelsesbeviselovens § 6, stk. 1. I særligt grove tilfælde kan godtgørelsen udgøre op til 20 ugers løn, jf. ansættelsesbeviselovens § 6, stk. 1.
 

Godtgørelsens størrelse er med årene kun blevet højere og højere. F.eks. blev en tjener tilkendt 20 ugers løn for ikke at have modtaget en ansættelseskontrakt.
 

 

2. Manglende betaling af løn

 

Har du fået udbetalt al din løn ?

Du bør også være opmærksom på om lønnen er beregnet korrekt med tillæg mv.

 

 

3. Du har overarbejdet for meget – Det kan give kr. 25.000 i godtgørelse (Arbejdstiden har oversteget den maksimale arbejdstid på 48 timer i løbet af en syvdagesperiode)

 

Har din arbejdstid oversteget den maksimale arbejdstid på 48 timer i løbet af en 7-dagesperiode ?

 

Det giver dig kr. 25.000 kr. i godtgørelse under henvisning til udgangspunktet fastlagt af Højesteret (UfR 2018.763 H).

 

Er du ansat i faste rammer og kan du pålægges arbejde ud over den normale ugentlige arbejdstid på 37 timer ?

 

Undtagelsesmuligheden for selvstændigt arbejde og tilrettelæggelse af arbejdstid og arbejdsopgaver er forholdsvis snæver.

 

 

4. Ligebehandlingsloven er blevet overtrådt. Chikanefrit miljø til rådighed.

 

Arbejdsgiveren er forpligtet til at stille et chikanefrit miljø til rådighed og i et rimeligt omfang at sikre sine ansatte mod chikane. Det kan også være andre typer af chikane end sexchikane.

 

Har din arbejdsgiver opsagt/fyret dig uden at tilbyde dig at arbejde på en anden måde/med andre patienter (kunder) ?

 

Er der påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at du er blevet afskediget, fordi du har fremsat krav om ligebehandling ?

 

I så fald skal din arbejdsgiver bevise, at klagen ikke er årsagen til opsigelsen af dig. Østre Landsret har f.eks. i en sag i 2019 tilkendt en medarbejder en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

 

Dommen illustrer at arbejdsgivere har pligt til også at sikre medarbejdere mod chikane fra andre end kollegaer, således at pligten til at sikre et chikanefrit miljø efter omstændighederne også gælder mht. f.eks. chikane udøvet af din arbejdsgivers kunder og leverandører.

 

 

5. Godtgørelse for usaglig afskedigelse

 

Det kan du f.eks. få hvis du er ansat som funktionær.

Om du er ansat som funktioner kan være en vurderingssag, hvis det ikke står i din ansættelseskontrakt. Derfor bør du komme ind til et gratis møde med en advokat i Aarhus for at få afklaret din sag.

 

 

6. Betaling af løn i opsigelsesperioden

 

Hvad end du er funktionær eller ej, så du er som regel berettiget til løn i opsigelsesperioden.